|  Đăng nhập
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin tức

QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ SÁNG TẠO VÀ PHỔ BIẾN TÁC PHẨM VĂN HỌC, NGHIÊN CỨU VỀ QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2017-2025
Ngày đăng: 04/05/2017 .Lượt xem: 988 lượt.
Ngày 20/4/2017, UBND tỉnh đã có quyết định số 1297/QĐ-UBND ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ sáng tạo và phổ biến tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam giai đoạn 2017-2025. Dưới đây là toàn văn Quy định này.

QUY ĐỊNH

Chính sách hỗ trợ sáng tạo và phổ biến tác phẩm

văn học, nghiên cứu về Quảng Nam giai đoạn 2017-2025

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1297/QĐ-UBND
ngày 20/02/2017 của UBND tỉnh
)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, hình thức, mức hỗ trợ, khuyến khích hoạt động sáng tạo và phổ biến những tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam có chất lượng cao nhằm giữ gìn, phát triển các giá trị nhân văn, truyền thống lịch sử, văn hóa Đất Quảng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, động viên văn nghệ sỹ cống hiến tài năng, góp phần vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng tỉnh Quảng Nam phát triển, giàu đẹp.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Tác giả, nhóm tác giả (đồng tác giả) là công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc trong và ngoài tỉnh Quảng Nam có tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam có chất lượng cao. Khuyến khích, ưu tiên tác giả nữ, tác giả trẻ có triển vọng, đang sinh sống, làm việc trong tỉnh; tác giả là người dân tộc thiểu số có tác phẩm, công trình văn học, nghiên cứu về Quảng Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Sáng tạo là tạo ra những giá trị mới về vật chất hoặc tinh thần. Theo đó, sáng tạo văn học là những điển hình văn học do nhà văn sáng tạo ra. 

2. Nghiên cứu là những tác phẩm nghiên cứu, sưu tầm, biên khảo về văn hóa, danh nhân, vùng đất và con người Quảng Nam.

3. Tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam (sau đây gọi tắt là tác phẩm) là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, văn hóa, nghệ thuật, khoa học xã hội và nhân văn.

4. Tác giả là người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam. Nhóm tác giả (đồng tác giả) là tập thể từ hai người trở lên trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam.

5. Phổ biến là làm cho nhiều người biết bằng cách truyền đạt trực tiếp hoặc thông qua hình thức in ấn, phát hành (xuất bản).

Điều 4. Mục tiêu hỗ trợ

Tạo điều kiện để các tác giả, nhóm tác giả hoạt động sáng tạo thêm nhiều tác phẩm, công trình có chất lượng, có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phong phú, đa dạng về loại hình và ngôn ngữ nghệ thuật, có tác dụng xây dựng tâm hồn, đạo đức, có giá trị định hướng thẩm mỹ và hình thành nhân cách, lối sống góp phần xây dựng con người Quảng Nam phát triển toàn diện.

Điều 5. Loại hình, đề tài được hỗ trợ

1. Tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam đề cập ở Quy định này bao gồm các thể loại thơ, văn xuôi; nghiên cứu, lý luận, biên khảo, dịch thuật, sưu tầm, phê bình văn học (tập thơ, trường ca, tập ký, tập truyện, truyện vừa, tiểu thuyết, phê bình).

2. Đề tài: Khuyến khích tác giả, nhóm tác giả chọn đúng đề tài, lĩnh vực cấp thiết của tỉnh đang quan tâm giải quyết, trong đó ưu tiên các đề tài về truyền thống văn hóa, di sản văn hóa, truyền thống lịch sử Quảng Nam, lịch sử đấu tranh cách mạng của Quảng Nam qua các thời kỳ; công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ quê hương; nông nghiệp, nông dân và nông thôn; sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội nông thôn trong thời kỳ mới; những nhân tố tích cực, những con người tiêu biểu trong đời sống văn hóa xã hội của tỉnh; thanh niên, thiếu nhi và nhi đồng; văn hóa các dân tộc, miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh.

3. Mỗi đợt xét, một tác giả có thể được hỗ trợ nhiều tác phẩm của các loại hình văn học, nghiên cứu về Quảng Nam, nhưng ở mỗi loại hình, chỉ được hỗ trợ một tác phẩm có giá trị cao nhất.

Điều 6. Hình thức, thời gian thực hiện hỗ trợ

Hình thức hỗ trợ: Hỗ trợ trực tiếp cho tác giả, nhóm tác giả.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2017 đến năm 2025, chia làm 5 đợt, định kỳ 02 năm tổ chức xét chọn một lần; cụ thể vào các năm: 2017, 2019, 2021, 2023 và 2025.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 7. Tiêu chuẩn hỗ trợ sáng tạo, phổ biến tác phẩm văn học, nghiên cứu

Tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam được hỗ trợ sáng tạo và phổ biến phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

- Đạt chất lượng cao về nội dung, giá trị thẩm mỹ, nghệ thuật và tính sáng tạo; đáp ứng nhu cầu về chân, thiện, mỹ; phù hợp với đặc trưng văn hóa Quảng Nam và bản sắc văn hóa dân tộc.

- Có tác dụng sâu sắc, rộng rãi trong đời sống xã hội, góp phần quan trọng vào mục tiêu xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Điều 8. Điều kiện hỗ trợ, phổ biến tác phẩm, nghiên cứu

1. Tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam được hỗ trợ, phổ biến phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Không vi phạm Điều 10 Luật Xuất bản; không có khiếu nại về nội dung; tranh chấp về quyền tác giả và quyền liên quan tại thời điểm xét duyệt.

- Là những tác phẩm, nghiên cứu chưa được công bố, xuất bản (trừ những tác phẩm quy định tại gạch ngang đầu dòng kế tiếp dưới đây).

- Những tác phẩm văn học nghiên cứu về Quảng Nam đã được tặng Giải thưởng Văn học-Nghệ thuật Đất Quảng, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng quốc tế, quốc gia, Giải thưởng chuyên ngành Văn học-Nghệ thuật Trung ương và tương đương; các tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam đã được xuất bản trên 20 năm, tính đến thời điểm xét hỗ trợ, đã được tác giả (nhóm tác giả) hiệu đính, bổ sung và lập thủ tục tái bản vẫn được hỗ trợ theo quy định này.

- Không hỗ trợ đối với các tác phẩm văn học, nghiên cứu thực hiện từ các nhiệm vụ, đề tài, dự án khoa học và công nghệ đã được chi từ Ngân sách Nhà nước.

2. Phổ biến tác phẩm, nghiên cứu

- Tác phẩm nghiên cứu được hỗ trợ, khi công bố, xuất bản phải ghi ở trang nhất: “Tác phẩm được hỗ trợ phổ biến của tỉnh Quảng Nam, năm....” (năm nhận kinh phí hỗ trợ).

- Sau khi nhận được kinh phí hỗ trợ, trong vòng 30 ngày, tác giả phải thực hiện xuất bản và sau 10 ngày kể từ ngày phát hành tác phẩm, nghiên cứu; tổ chức, cá nhân được hỗ trợ phải nộp cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam 50 bản, ấn phẩm để phát hành theo yêu cầu.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm thông báo các tác giả, tác phẩm, nghiên cứu được hỗ trợ trên Báo Quảng Nam và Trang tin điện tử của Sở; đồng thời lập các thủ tục và tiến hành hỗ trợ theo quy định chậm nhất 15 ngày sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định hỗ trợ.

Điều 9. Hội đồng thẩm định

- Hội đồng thẩm định tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam (sau đây gọi tắt là Hội đồng thẩm định) do UBND tỉnh quyết định thành lập theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thành phần Hội đồng thẩm định gồm: Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách văn hóa - xã hội làm Chủ tịch Hội đồng; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Phó Chủ tịch trực; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh làm Phó Chủ tịch; các thành viên gồm đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể, đơn vị liên quan và mời đại diện một số nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu có uy tín trong và ngoài tỉnh tham gia thành viên.

- Hội đồng thẩm định chịu trách nhiệm đề xuất các tiêu chí đánh giá cụ thể và xây dựng biểu điểm chấm khoa học, hợp lý, theo thang điểm 100; tiến hành chấm điểm cho từng tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam. Số điểm cuối cùng được tính cho mỗi tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam là số điểm bình quân từ tổng số điểm của các thành viên Hội đồng thẩm định (có mặt).

- Kết quả chấm điểm của Hội đồng thẩm định chỉ được công nhận khi có ít nhất 2/3 (hai phần ba) số thành viên (trong đó bắt buộc phải có Chủ tịch và các Phó Chủ tịch) dự họp, thành viên vắng mặt phải gửi kết quả và ý kiến đánh giá, xét chọn bằng văn bản cho Hội đồng thẩm định. Những ý kiến của thành viên vắng mặt chỉ có giá trị tham khảo. Trường hợp các tác phẩm, nghiên cứu về Quảng Nam có số điểm ngang nhau, Chủ tịch Hội đồng thẩm định có quyền sử dụng hoặc không sử dụng kết quả, ý kiến của các thành viên hội đồng vắng mặt để làm căn cứ xét chọn bổ sung.

- Tác giả nữ, tác giả trẻ có triển vọng, đang sinh sống, làm việc trong tỉnh; tác giả là người dân tộc thiểu số có tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam được cộng thêm 10 điểm trong thang điểm chấm chọn.

- Tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam đạt dưới 60 điểm thì không được hỗ trợ.

- Sau khi có kết quả xét chọn, Hội đồng thẩm định lập biên bản tổng hợp kết quả, danh sách tác phẩm văn học, nghiên cứu đề nghị hỗ trợ và đề xuất mức hỗ trợ, trình UBND tỉnh xem xét quyết định. 

Điều 10. Mức hỗ trợ

Tùy theo nội dung, chất lượng tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam mà mức kinh phí hỗ trợ khác nhau; từ 10 (mười) đến 30 (ba mươi) triệu đồng, cụ thể như sau:

- Tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam đạt từ 90 đến 100 điểm: được xét hỗ trợ 30 triệu đồng;

- Tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam đạt từ 80 đến dưới 90 điểm: được xét hỗ trợ 20 triệu đồng;

- Tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam đạt từ 70 đến dưới 80 điểm: được xét hỗ trợ 15 triệu đồng;

- Tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam đạt từ 60 đến dưới 70 điểm: được xét hỗ trợ 10 triệu đồng;

- Các tác phẩm văn học, công trình nghiên cứu có giá trị nhưng dưới 100 trang chuẩn 14,5cm x 20,5cm chỉ được hỗ trợ 05 triệu đồng.

- Các tác giả, nhóm tác giả là hội viên của các hội trong tỉnh: Hội Văn học-Nghệ thuật, Hội Di sản văn hóa, Hội Khoa học Lịch sử, Hội Văn nghệ dân gian đã nhận hỗ trợ sáng tạo theo Quyết định số 650/QĐ-TTg ngày 25/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tiếp tục hỗ trợ sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học-Nghệ thuật địa phương giai đoạn 2016-2020 vẫn được hỗ trợ theo Quy định này.

Điều 11. Số lượng tác phẩm được hỗ trợ, phổ biến

- Trong mỗi đợt xét hỗ trợ, một loại hình văn học, nghiên cứu không hỗ trợ quá hai tác phẩm cho từng mức hỗ trợ.

- Trường hợp trong một loại hình văn học, nghiên cứu có nhiều tác phẩm đạt kết quả như nhau, thì xét theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống, chọn tác phẩm đạt điểm cao nhất để hỗ trợ.

- Tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam không được xét hỗ trợ sáng tạo, phổ biến trong mỗi đợt, tác giả được quyền đề nghị hỗ trợ trong những đợt tiếp theo.

Điều 12. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí hỗ trợ sáng tạo, phổ biến tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam cho mỗi đợt xét dự kiến: 400.000.000 đồng/đợt (Bốn trăm triệu đồng).

- Tổng kinh phí hỗ trợ trong 5 đợt của giai đoạn 2017-2025 dự kiến: 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng).

- Kinh phí phục vụ cho việc xét chọn gồm: Chi phí họp Hội đồng thẩm định, chi phí cho các thành viên đọc thẩm định tác phẩm và các nội dung liên quan khác được chi từ kinh phí bố trí cho việc hỗ trợ sáng tạo, phổ biến văn học, nghiên cứu về Quảng Nam bố trí trong dự toán kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ thực hiện theo quy định tài chính hiện hành.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Phân công trách nhiệm

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Xây dựng quy trình thực hiện hỗ trợ, khuyến khích hoạt động sáng tạo, phổ biến tác phẩm; Quy chế đánh giá, xét chọn tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam đạt chất lượng cao.

- Xây dựng kế hoạch hỗ trợ, phổ biến tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam trong từng đợt xét hỗ trợ. Chủ trì, phối hợp với Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh, các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện kế hoạch; tổ chức xét duyệt trình UBND tỉnh quyết định hỗ trợ; đánh giá, kiểm tra, giám sát các hoạt động hỗ trợ sáng tạo, phổ biến tác phẩm trên địa bàn tỉnh.

- Tổng hợp kết quả sử dụng kinh phí và tình hình thực hiện hỗ trợ, khuyến khích sáng tạo và phổ biến tác phẩm báo cáo UBND tỉnh.

2. Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh: 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến về chính sách hỗ trợ, khuyến khích đối với hoạt động sáng tạo và phổ biến tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam.

- Tham gia xét duyệt, đánh giá, giám sát việc thực hiện hỗ trợ sáng tạo, phổ biến tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam.

3. Sở Tài chính: 

- Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ, khuyến khích hoạt động sáng tạo và phổ biến tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam trong dự toán kế hoạch năm 2017, 2019, 2021, 2023, 2025 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ theo đúng chế độ tài chính hiện hành. 

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Quy định này được áp dụng kể từ ngày ký ban hành.

Trong quá trình thực hiện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp các vướng mắc, phát sinh trình UBND tỉnh xem xét quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

ut-grid-mode:line'>ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Quy định này được áp dụng kể từ ngày ký ban hành.

Trong quá trình thực hiện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp các vướng mắc, phát sinh trình UBND tỉnh xem xét quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
NGÀY 31/8/2017 LÀ HẠN CHÓT NHẬN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ SÁNG TẠO VÀ PHỔ BIẾN TÁC PHẨM, CÔNG TRÌNH VĂN HỌC, NGHIÊN CỨU VỀ QUẢNG NAM (Ngày đăng: 06/06/2017 )
HAI NHÀ VĂN HỒ DUY LỆ VÀ NGUYỄN TAM MỸ ĐOẠT GIẢI A TẠI CUỘC VẬN ĐỘNG SÁNG TÁC VỀ ĐỀ TÀI THƯƠNG BINH-LIỆT SĨ VÀ NGƯỜI CÓ CÔNG (Ngày đăng: 17/07/2017 )
GIỚI THIỆU, RA MẮT NHIỀU TẬP SÁCH NHÂN DỊP NĂM MỚI (Ngày đăng: 06/03/2018 )
HƠN 80 THAM LUẬN THAM GIA HỘI THẢO "NGÔN NGỮ VÀ VĂN HỌC QUẢNG NAM TRONG XU THẾ HỘI NHẬP, PHÁT TRIỂN" (Ngày đăng: 02/04/2018 )
CHI HỘI VĂN HỌC MỞ TRẠI SÁNG TÁC NĂM 2018 (Ngày đăng: 05/07/2018 )
HỘI THI THIẾU NIÊN TUYÊN TRUYỀN, GIỚI THIỆU SÁCH - HÈ 2018 (Ngày đăng: 08/08/2018 )
CHI HỘI VĂN HỌC MỞ TRẠI SÁNG TÁC TẠI MỸ SƠN (Ngày đăng: 21/02/2019 )
3 TÁC GIẢ QUẢNG NAM ĐOẠT GIẢI THƯỞNG CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI VHNT VIỆT NAM VÀ HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM (Ngày đăng: 20/01/2020 )
NHÀ THƠ HUỲNH MINH TÂM ĐOẠT GIẢI A CUỘC THI SÁNG TÁC VĂN HỌC TỈNH BÌNH ĐỊNH (Ngày đăng: 19/05/2020 )
NHÀ THƠ NGUYỄN GIÚP THAM GIA TRẠI SÁNG TÁC VĂN HỌC TẠP CHÍ VĂN NGHỆ QUÂN ĐỘI (Ngày đăng: 19/05/2020 )
Các tin cũ hơn:
BÁO QUẢNG NAM TỔNG KẾT, TRAO GIẢI CUỘC THI TRUYỆN NGẮN 2014-2015 (16/07/2015 )
TỔ CHỨC NHIỀU HOẠT ĐỘNG NHÂN NGÀY SÁCH VIỆT NAM (16/07/2015 )
TÁC GIẢ HUỲNH MINH TÂM ĐOẠT GIẢI NHÌ CUỘC THI THƠ VÀ TRUYỆN NGẮN “NGƯỜI ĐÔ THỊ” (16/07/2015 )
CHI HỘI VĂN HỌC ĐI THỰC TẾ SÁNG TÁC TẠI KHU VỰC BIÊN GIỚI VIỆT - LÀO (17/07/2015 )
2 HỘI VIÊN QUẢNG NAM ĐOẠT GIẢI TẠI CUỘC VẬN ĐỘNG SÁNG TÁC VĂN HỌC VỀ ĐỀ TÀI GIAO THÔNG VẬN TẢI (19/08/2015 )
CHI HỘI VĂN HỌC ĐI THỰC TẾ SÁNG TÁC TẠI ĐIỆN BÀN, DUY XUYÊN, HỘI AN (31/08/2015 )
HỖ TRỢ 13 TÁC PHẨM, CÔNG TRÌNH VĂN HỌC VIẾT VỀ QUẢNG NAM (29/09/2015 )
ALPHA BOOK KHỞI ĐỘNG CUỘC THI "NGƯỜI VIỆT VIẾT CHO NGƯỜI VIỆT" (11/11/2015 )
NHÀ THƠ TRƯƠNG XUÂN ĐÔNG ĐƯỢC TRAO TẶNG DANH HIỆU ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN (22/12/2015 )
NGÀY THƠ VIỆT NAM LẦN THỨ XIV ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI ĐẠI LỘC (06/01/2016 )
    
1   2  
    

Ấn phẩm mới

Liên kết website

 Cũng như thung lũng cho ngọn núi chiều cao, khổ đau cho lạc thú ý nghĩa; cũng như mạch nước là nguồn của suối, nghịch cảnh sâu sắc có thể là châu báu.
William Arthur Ward


Sự mất mát khiến chúng ta trống rỗng - nhưng hãy học cách không để sự đau khổ đóng lại trái tim và tâm hồn mình. Hãy để cuộc đời đổ đầy lại bạn. Dưới đáy u sầu, dường như điều đó là không thể - nhưng những niềm vui mới đang chờ đợi để lấp đầy khoảng trống
Pam Brown

Hãy yêu tôi khi tôi ít xứng đáng với tình yêu ấy nhất, Bởi đó là lúc tôi thực sự cần nó.
Tục ngữ Thụy Điển

Đừng đếm những gì bạn đã mất, hãy quý trọng những gì bạn đang có và lên kế hoạch cho những gì sẽ đạt được bởi quá khứ không bao giờ trở lại, nhưng tương lai có thể bù đắp cho mất mát.
Khuyết danh

Đôi lúc cũng cần thiết dừng chân trong cuộc hành trình theo đuổi hạnh phúc, và chỉ đơn giản là cảm thấy hạnh phúc.
Guillaume Apollinaire

Tôi, không phải tình huống, có sức mạnh làm tôi hạnh phúc hay bất hạnh ngày hôm nay. Tôi có thể chọn nó sẽ thế nào. Ngày hôm qua đã chết. Ngày mai còn chưa tới. Tôi chỉ có một ngày, Hôm nay, Và tôi sẽ hạnh phúc với nó.
Groucho Marx

Khi một cây sồi đổ, cả khu rừng vang vọng tiếng đổ của nó, nhưng hàng trăm hạt sồi được cơn gió thoảng qua lặng lẽ gieo.
Thomas Carlyle

Thứ duy nhất có thể cứu được thế giới là phục hồi nhận thức của thế giới. Đó là công việc của thi ca.
Allen Ginsberg

Tình yêu là trạng thái mà khi đó hạnh phúc của một người khác trở nên cực kỳ quan trọng đối với hạnh phúc của bạn.
Robert A Heinlein

Với những kẻ độc ác, mọi thứ đều là cái cớ.
Voltaire

Kẻ yếu không bao giờ có thể tha thứ. Tha thứ là phẩm chất của kẻ mạnh.
Mahatma Gandhi

Chúng ta ai cũng sẵn sàng tàn nhẫn cho một động cơ nào đó. Điểm khác biệt giữa người tốt và người xấu nằm ở sự lựa chọn động cơ.
William James

Không ai yêu một người phụ nữ vì nàng đẹp hay nàng xấu, ngu ngốc hay thông mình. Chúng ta yêu vì chúng ta yêu.
Balzac

Đàn ông không bao giờ bằng được phụ nữ ở tinh thần phụng sự không vụ lợi mà tự nhiên đã ban tặng cho nàng.
Mahatma Gandhi

Con đường an toàn nhất là không làm gì trái với lương tâm. Với bí mật này, chúng ta có thể hưởng thụ cuộc sống và không sợ chết.
Voltaire